Geef een zoekopdracht
Cookievoorkeuren

Services

Services

Taxaties

Bij verkoop op een veiling reist al snel de vraag wat de te verwachten opbrengst zal zijn. Bij Plaats Je Bod kunt u uw roerende goederen in de meest uiteenlopende branches door een gecertificeerd taxateur laten taxeren. Deze taxaties worden op basis van de gewenste officieel geldende waarderingsgrondslagen verricht. Al naar gelang de situatie leveren wij één of meerdere rapporten met verschillende waarderingsgrondslagen voor een gedegen besluitvorming. Plaats Je Bod kan taxaties in heel Nederland uitvoeren. U kunt altijd vrijblijvend contact met Plaats Je Bod opnemen indien u meer informatie wilt over taxaties en veilingen.

Vrijwaring

PlaatsJeBod.nl besteedt constant de grootste zorg en aandacht aan de content op deze website. Toch is het mogelijk dat gepubliceerde informatie op deze site onvolledig of onjuist is. De informatie op www.PlaatsJeBod.nl vullen we regelmatig aan. Eventuele wijzigingen kunnen we ten allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving aanbrengen. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. PlaatsJeBod.nl sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is een wettelijke bedenktijd op online aankopen. Alleen consumenten kunnen aanspraak doen op het herroepingsrecht. Zakelijke klanten hebben hier geen recht op. Dat betekent dus dat je een zakelijk bod niet kunt ontbinden en zakelijk gekochte kavels niet kunt terugsturen. Daarnaast geldt het herroepingsrecht niet voor openbare veilingen, executieveilingen en faillissementsveilingen. Plaats je Bod werkt in principe alleen voor curatoren, deurwaarders, banken etc. hierdoor vallen de veilingen op onze website voor het grootste gedeelte niet onder het wettelijke herroepingsrecht.

Wwft

Veilinghuizen zijn vanuit de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) verplicht om een beoordeling van de eigen risico’s op witwassen en financieren van terrorisme op te stellen, vast te leggen en actueel te houden. De toezichthouder beoordeelt of Plaats Je Bod de risico’s op witwassen en financieren van terrorisme voldoende in kaart brengt en het beleid en procedures om deze risico’s te beheersen adequaat ingericht hebben. Klanten van Plaats Je Bod die via de veilingsite aankopen doen dienen zich bewust te zijn van deze wet. De opgestelde risicomatrix Wwft kan van Plaats Je Bod verlangen dat er extra identiteitscontroles worden uitgevoerd en/of extra vragen aan onze klanten met betrekking tot betalingen en de herkomst van deze betalingen gesteld worden. Indien uit deze beoordeling sprake kan zijn van witwassen, moet de transactie gemeld worden aan de FIU­ Nederland.

Transport

Ophalen van goederen is volledig voor rekening en risico van de koper. De koper dient zelf zorg te dragen voor de juiste transportmiddelen en gereedschappen voor demontage. Uw veilingaankopen worden dus NIET door Plaats Je Bod bij u bezorgd! Gelegenheid hiervoor is op de vooraf vastgestelde en geplande datum welke in de betreffende veilinginformatie staat vermeld. Het staat de koper vrij om een gespecialiseerd transport/demontage bedrijf in te schakelen voor het ophalen van zijn goederen. Bij Plaats Je Bod hebben we goede ervaringen met Auction Logistics. Via de website Auction Logistics kunt u contact met ze opnemen.